اطلاعات دوره که در حال ثبت نام آن هستید:
تربیت سالم نوجوانان
زمان: پنج شنبه ۱۵، پنج شنبه ۲۲، پنج شنبه ۲۹ آبان و پنج شنبه ۶ آذر – ساعت ۱۰ تا ۱۲

فهرست