لیست انتظار

1- یکبار ثبت نام در لیست انتظار کافی است.
۲- پیش نیاز ثبت نام در لیست انتظار دوره پیشرفته، گذراندن دوره مقدماتی است.

لیست انتظار (مقدماتی: جلسه ۱-۳)

اطلاع رسانی تشکیل مجدد دوره

رایگان

لیست انتظار (پیشرفته: جلسه ۴-۶)

اطلاع رسانی تشکیل مجدد دوره

رایگان
فهرست