اساتید تربیت پویا

محمدجواد فرشچی

 • آقای فرشچی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
 • کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
 • همکار مترجم مجموعه کتابهای تربیت سالم
 • عضو انجمن بین المللی Positive Discipline
 • مدرس رسمی کارگاه تربیت کودک مبتنی بر رویکرد Positive Discipline
 • مدرس رسمی کارگاه رابطه سالم – زندگی شاد مبتنی بر رویکرد Positive Discipline
 • عضو هیئت مدیره گروه آموزشی تربیت پویا
 • معلم راهنما در دبستان سرمد
 • محمدحسین شریفیان

 • دکترای روان شناسی تربیتی – دانشگاه شهید بهشتی
 • مدرس رسمی و‌عضو انجمن بین المللی مدرسان تربیت سالم (Positive Discipline Association)
 • مترجم کارتهای فرزندپروری و کارتهای معلمین تربیت سالم
 • رئیس هیئت مدیره گروه آموزشی تربیت پویا
 • هم بنیانگذار موسسه فرهنگی بینش سرمد
 • هم بنیانگذار موسسه لگوی آموزشی ایران
 • مدرس کارگاههای آموزشی روان شناختی و توسعه فردی
 • عضو انجمن روان شناسی ایران
 • عضو سازمان نظام روانشناسی ایران
 • علیرضا افشار آزاد

 • کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
 • مدرس رسمی و عضو انجمن بین المللی مدرسان تربیت سالم (Positive Discipline Association)
 • مدیر منابع انسانی مدارس سرمد
 • معاون آموزش دبستان پسرانه سرمد ۷ سال
 • معلم متخصص دوره های P4C (فلسفه برای کودکان)
 • طراح و مدرس دورههای تربیت مربی لگوی آموزشی
 • (Build To Express, More To Math)
 • صادق آرمان پویا

 • کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی
 • دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
 • مشاور آموزشی و تربیتی در مقطع راهنمایی مدرسه نیکان (۹ سال)
 • معلم و مشاور اول دبستان در مدرسه سرمد (۱۰ سال)
 • دارای گواهینامه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه از موسسه ویلیام گلاسر
 • معلم متخصص گروه فارسی دبستان سرمد
 • معلم متخصص گروه مهارت های زندگی دبستان سرمد
 • محمدهادی قربان

 • کارشناس مدیریت پروژه
 • کارشناس روانشناسی عمومی
 • دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
 • معلم راهنما در متوسطه ی اول امیر ( ۷ سال )
 • معلم راهنما و معاون تربیتی و معلم مهارت های زندگی در دبستان سرمد (۷ سال)
 • مدیر دبستان پسرانه سرمد
 • محمدعلی رفیق دوست

 • کارشناس ارشد روانشناسی اسلامی (مثبتگرا)
 • دارنده گواهینامه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه از مؤسسه ویلیام گلاسر
 • درمانگر هیجانمدار (رویکرد EFT)
 • مدرس، معلم راهنما و مشاور تربیتی در مدارس احسان و سرمد (۱۴ سال)
 • فهرست