اطلاعات دوره که در حال ثبت نام آن هستید:
تربیت سالم نوجوانان (مقدماتی)
زمان: جمعه ۱ بهمن، جمعه ۸ بهمن و جمعه ۱۵ بهمن – ساعت ۹ تا ۱۲

فهرست