لیست انتظار

1- یکبار ثبت نام در لیست انتظار کافی است.
۲- پیش نیاز ثبت نام در لیست انتظار کارگاه پیشرفته، گذراندن کارگاه مقدماتی است.

لیست انتظار (مقدماتی)

اطلاع رسانی تشکیل مجدد دوره

رایگان

لیست انتظار (پیشرفته)

اطلاع رسانی تشکیل مجدد دوره

رایگان
فهرست