اطلاعات کلاسی که در حال ثبت نام آن هستید:
کودک کتابخوان: کتاب خوانی ابزاری موثر در تربیت و توانمندسازی (جلسات ۳-۴)
زمان: چهارشنبه ۱۰ و چهارشنبه ۱۷ شهریور- ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰

فهرست