اطلاعات کلاسی که در حال ثبت نام آن هستید:
طرز فکر؛ مبحثی نوین و ساده ولی بـه شـدت تاثیرگذار!
زمان: یکشنبه ۲۷ خرداد، ۳تیر – ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰

فهرست