پدری توانسته راه حل مشکلات میان فرزندانش را پیدا کند

همه می­ گویند تنبیه کردن اشتباه است! پس من چگونه فرزندم را با پیامد رفتارهای اشتباهش روبرو کنم؟
در این کارگاه با انواع پیامدها آشنا خواهیم شد و شیوة فرزندپروری «راه حل مدارانه» را خواهیم آموخت.

فهرست