مادر خوشحال مهارت کودکش را خوبی تشویق می کند.

کمتر پدر و مادری هست که بر این باور باشد که همه رفتارهای فرزندش بدرفتاری است، بلکه این ما هستیم که به خاطر چالشهایی که با فرزندمان داریم بیشتر بر بدرفتاری های او متمرکز می شویم. همواره رفتارهای مثبت و سازنده ای وجود دارد که دوست داریم تقویت شوند و بیشتر شاهد بروز آن رفتارها از سوی فرزندمان باشیم. اما چه روشهایی را برای تشویق فرزندمان به کار بگیریم که خوش رفتاری های او بیشتر شود اما او لوس و وابسته نشود؟ چه کار کنیم که بعد از چند بار تحسین یا تشویق از کرده خودمان پشیمان نباشیم و به خودمان نگوییم که ای کاش تحسینش نکرده بودم که پررو، لوس و یا متوقع شود!!! چه کار کنیم که فرزندانی متکی به خود و مستقل تربیت کنیم؟

اینها و چندین و چند پرسش دیگر در کارگاه چهارم با عنوان شیوه های موثر تشویق مورد بحث و بررسی و تمرین قرار می گیرند.

فهرست