پدر و مادر و فرزندی دور میزی نشسته اند و درباره مسائل خانواده صحبت می کنند

یکی از مهترین ابزارهای تربیت سالم نشست خانوادگی است. نشست خانوادگی نه تنها زمانی برای حل مسائل در خانواده است بلکه زمانی بی نظیر برای برقراری ارتباط مهربانانه و صمیمی و فرصتی برای شناخت همدیگر و سر شوق آمدن برای درک لذت زندگی در یک خانواده است.

اگر نشست به عنوان یک ابزار معرفی می شود اما در حین اجرای آن بسیاری از ابزارها و روشهای موثر تربیت سالم که در کارگاه اول تا چهارم آموخته اید به کار گرفته می شود و از اجرای به موقع آنها احساس کارآمدی و شایستگی خواهید کرد.

کارگاه پنجم تربیت سالم به طور خاص بر نشست خانوادگی متمرکز می شود و در قالب فعالیت های این کارگاه نشست خانوادگی آموزش داده شده و شرکت کنندگان در کنار همدیگر و با نظارت و راهنمایی مدرس به تمرین برگزاری نشست می پردازند.

فهرست